Naturparkrådets historiske startskud

Torsdag den 20. april 2017 mødtes det nye naturparkråd for Naturpark Mølleåen første gang. Det skete 75 år efter Naturparkens udpegning, hvor området var blevet præsenteret for en delegation af presse og honoratiores 26/10 1942. Et særtog standsede midt på Slangerupbanen ved Baunesletten ved Værløse. De mange gæster steg af og gik gennem Ryetskov og langs Sortemosen til Kalkgården, hvor man holdt frokost. Derefter gik turen tilbage til Farum Station langs Farum Sø som i Ahlgreen-Ussings gamle turistfører fra 1865.

Kalkgården blev i sin tid flyttet fra den gamle vandmølle og kalkværksgård ved Mølleåen op på dalskrænten af Peter Wethje, som ses foran døren på billedet fra 1910. Her drev Lisbeth Jacobsen familiens berømte traktørsted fra 1927. Hun døde i 2007. Det blev besøgt af mange københavnske turister og kunstnere – og også folkene bag Naturparken, herunder Thorvald Stauning og Thorvald Vognsen. Her blev også Foreningen Naturparkens Venner stiftet for 49 år siden. I dag driver et familiemedlem selskabslokaler på gården.

Det blev derfor en historisk begivenhed, da det nye naturparkråd i den nyligt certificerede naturpark mødtes her første gang. Nedenfor er hele naturparkrådet og den nye naturvejleder fotograferet foran skiltet som så mange andre siden Peter Wethje og hans hustru.

Rådet ledes af en politiker fra hver af de 4 kommuner, som sammen med medlemmer af forvaltningen skal hente impulser fra de foreninger og lodsejerrepræsentanter, som udgør rådet – svarende til de grønne råd og skovbrugerrådet.

Naturpark Mølleåen optaget i Danske Naturparker

Naturparkens kommuner, Allerød, Egedal, Frederikssund og Furesø, modtog 9/12 2016 brev fra Danske Naturparker/Friluftsrådet med bl.a. følgende indhold:

Tillykke med optagelsen af Naturpark Mølleåen i Danske Naturparker.FriluftsrÃ¥det | Danske Naturparker

Friluftsrådets bestyrelse og Danske Naturparkers Nationalkomité har vurderet jeres ansøgning om optagelse af Naturpark Mølleåen i mærkningsordningen Danske Naturparker. Naturpark Mølleåen lever fint op til Danske Naturparkers definition, og de 10 kriterier i mærkningsordningen.

Naturpark Mølleåen indeholder enestående natur og mange muligheder for naturoplevelser og faciliteter til friluftsliv. ….”

Naturpark Mølleåen bliver Danmarks 10. naturpark under Danske Naturparker. Optagelsen sker efter et forløb over to år siden FNV og Danmarks Naturfredningsforening foreslog kommunerne at ansøge om mærkning. For FNV har en offentlig anerkendelse af Naturparken været været et hovedmål siden foreningens oprettelse i 1968. Kommunerne har vedtaget naturparkplanen i enighed bortset fra en enkelt stemme og skal nu indarbejde Naturpark Mølleåen i kommuneplanerne som et krav fra Danske Naturparker. Mærkningen betyder en blåstempling, efter Folketinget tidligere har blåstemplet Danske Naturparker i Naturplan Danmark.

Naturpark Mølleåen er et resultat af snart 80 års indsats siden Thorvald Stauning fredede området foreløbigt i 1938, og Thorvald Vognsen og hans faglige arbejdsudvalg udpegede det som naturpark i 1942. Både natur og stisystem er af kommunerne, det tidligere Frederiksborg Amt og Naturstyrelsen Østsjælland allerede bragt op på naturpark-niveauet. Hidtil har hver kommune planlagt sin egen del som et naturskønt yderområde – bortset fra Naturstyrelsens planlægning af det fælles Natura 2000-område. Nu skal hele Naturparken bl.a. med forslag fra et naturparkråd behandles som en helhed, både hvad angår koordineringen af indsatsen for natur og for publikumsudnyttelsen, selv om hver kommune stadig beslutter og gennemfører budgettet i sin egen del. Udpegningen vil samtidig give området et prestigemæssigt løft – en branding – som vil komme alle til gavn.

Målet har været, at Naturparken bliver en mere slagkraftig enhed med et bedre navn og kommunerne i ryggen, hvor man bruger naturparken som en fælles værdi i stedet for at betragte den som 4 yderomåder, dvs. en bedre koordinering, en bedre udnyttelse for publikum på tværs af kommunegrænserne, en indsats for børn i Naturparken, skiltning af Naturparken og bedre markering af seværdigheder på pæle med QR-koder og numre (hvor vi allerede har systemet klar) – og så endelig et forum for dialog mellem interessegrupperne i Naturparkrådet.

Mærkningen medfører ingen ændring af lodsejernes juridiske rettigheder, og planen er blevet modtaget særdeles positivt af disse.

Ved en ceremoni på Egedal Rådhus 19/12 2016 modtog de fire borgmestre certifikaterne af formanden for Danske Naturparkers Nationalkommité, hvorefter borgmestrene Willy Eliasen og Ole Bondo Christensen, samt FNV’s formand Troels Brandt holdt de øvrige taler. Både borgmestrene og Friluftsrådet takkede initiativtagerne, Foreningen Naturparkens Venner og Danmarks Naturfredningsforening, for det store arbejde, der var udført siden det arbejdsudvalg, som Stauning havde nedsat, blev nedlagt i 1968. Foreningerne kunne til gengæld takke for den meget positive modtagelse af forslaget og gennemførelse af ideen.

borgmestercertifikater1

De fire borgmestre med kommunernes certifikater omkring formanden for Danske Naturparkers Nationalkommité, Flemming Larsen, som overrakte certifikaterne.

Ansøgningen indsendt

Ansøgningen om mærkning af Naturpark Mølleåen med naturparkplan og budget er nu indsendt til Danmarks Naturparker.

Byrådene i Egedal og Furesø kommuner har godkendt Naturparkplanen med budget den 28/9 med stemmerne tilsammen 40:1 – kun Liberal Alliance i Egedal stemte imod med henvisning til økonomien. Da kun disse to kommuner har yderligere udgifter på projektet står Egedal og Furesø Kommuner som ansøgere med Allerød Kommune, Frederikssund Kommune, Naturstyrelsen Østsjælland, Foreningen Naturparkens Venner og Danmarks Naturfredningsforening som samarbejdspartnere.

Mærkningen indebærer, at Naturpark Mølleåen skal indarbejdes i kommuneplanerne til næste år.

Vi er således forhåbentlig godt på vej til et nyt kapitel i Naturparkens historie og kan glæde os over, at der er stor lokalpolitisk enighed herom.

Sidste! Også byrådet i Allerød har godkendt planlægningen enstemmigt, ligesom der var enighed i Teknikudvalget i Frederikssund, som kun har en mindre del af Naturparken og derfor ikke behøvede at tage den i byrådet. Derefter er Naturparken vedtaget med et overvældende flertal, idet kun 1 ud af 70 byrådsmedlemmer stemte imod.

Naturparkplanen til godkendelse

Høringen om naturparkplanen er slut i de 4 kommuner. Høringssvarene har stort set været positive med flere gode forslag – kun et par kan betegnes som negative. Svarene kan næppe ændre grundlaget.

Et par gik på navnet Naturpark Mølleåen som misvisende. Navnet er som nævnt i sidste nummer af vort blad besluttet politisk, og vi videregav tidligere nogle af de mange begrundelser for, at det er vanskeligt at kritisere navnet – herunder at Mølleåen udspringer i Naturparkens centrum. Mærkede naturparker som Naturpark Amager og Naturpark Vesterhavet dækker da også kun en brøkdel af det område, som har giver dem navn, og der ligger tre kommuner ved Furesøen udover Furesø Kommune. Navnet er langt mere mundret end det hidtidige. Vi benytter selv undertitlen “Øvre Mølleådals istidslandskab” i noget af vort eget materiale for at undgå misforståelser i starten.

Planen er skal for de politiske udvalg og byråd, så ansøgningen kan afleveres inden 30/9 til Danske Naturparker. Der foreslås samtidig nedsat et naturparkråd, som anbefalet af Danske Naturparker, bestående af 16-20 personer samt et sekretariat ledet af kommunerne. De fire kommuner, naturstyrelsen, museerne, de grønne råd, DN og FNV foreslås fast sæde i rådet, hvori der også skal deltage lodsejerrepræsentanter. Se i øvrigt de politiske dagsordener og referater.

Naturparkplanen i høring

17. juni 2016 blev naturparkplanen for “Naturpark Mølleåen” sat i høring på hjemmesiderne for de 4 kommuner, Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund. Der er frist til 12. august til at komme med bemærkninger, hvorefter planen skal vedtages politisk inden ansøgningsfristen 30. september 2016 for mærkning hos Danske Naturparker.

Allerede 19. april 2016 var Naturparkens 140 største lodsejere inviteret til orientering herom på Egedal Rådhus, og 4. maj var Naturparken omtalt i en helsidesartikel på Frederiksborg Amtasavis’ side 2 og i lignende artikler i de lokale blade. Et hovedbudskab var, at området har være behandlet som naturpark i 74 år og at mærkningen ikke må betyde ændringer i lodsejernes juridiske rettigheder. Der var derfor mange roser og næsten ingen indvendinger.

Nu udkommer altså selve naturparkplanen, som er bygget op efter samme læst som flere af de øvrige naturparker under Danske Naturparker – med den forskel, at Naturpark Mølleå stort set allerede er etableret i praksis.

FNV’s Turguide danner ifølge planen foreløbigt grundstammen i Naturparkens formidlingssystem, men udvides antageligt med QR-koder på de vigtigste seværdigheder af FNV og Oldtidsstifonden. Ellers bliver formidlingen over for voksne som hidtil varetaget af foreningerne. Over for børnene – eller snarere lærere og pædagoger – skal der som tidligere nævnt ansættes en naturvejleder.

Aktivitetsplanen består i øvrigt af de fysiske planer, der hidtil har været gældende for områderne. Som nyt kommer primært arbejde for turisme og branding.

Planen kan læses i denne pdf-version, men kan ellers hentes på kommunernes hjemmesider.

Mærkningsordningen for Naturparken

Friluftsrådet stiftede for nogle år siden den uafhængige organisation, Danske Naturparker. Med Danske Naturparkers blåstempling i Naturplan Danmark er der nu opstået mulighed for en formalisering af Naturparker, som Danmark har manglet i forhold til de lande, vi gerne vil sammenligne os med. Naturparken mellem Farum og Slangerup (tidl. Farum Naturpark) må være selvskrevet til denne mærkning som landets ældste større naturpark med statsminister Thorvald Stauning som en af “bagmændene”. Det er en naturlig følge af, at formaliseringen ikke blev gennemført på grund af Staunings død inden den endelige stiftelse i 1942, som ifølge Politiken den gang medførte, at “den stærke hånd bag de foreløbige fredninger faldt væk”. Derfor må Danske Naturparkers mærkningsordning, som nu har fået “blåstempling” i regeringens Naturplan Danmark, være den oplagte løsning på formaliseringen.

Som nævnt i en tidligere artikel, har FNVs bestyrelse og DN anbefalet Naturparkens 4 kommuner at lade Naturparken mærke i denne ordning. Kommunernes byråd har vedtaget at ansøge om mærkning inden 1. oktober 2016 og dermed også optage Naturparken i kommuneplanlægningen. Egedal og Furesø kommuner, som dækker 70% af arealet, går forrest i projektet, og også Naturstyrelsen vil deltage i samarbejdet. Man er i øjeblikket i færd med at udarbejde en naturparkplan og omkring 15. juni forventes naturparkplanen at komme i almindelig høring – og senere kommuneplanen.

Det er en betingelse fra Danske Naturparker, at mærkningen ikke må betyde ændring af lodsejernes rettigheder – som jo følger den almindelige lovgivning. I dette tilfælde har lodsejerne endda i 73 år ligget i en naturpark. Det er ej heller hensigten at sætte nye tiltag i værk, da Naturparken betragtes som fuldt udbygget – både af kommunerne og af forslagsstillerne. Naturplejen skal foretages efter de hidtidige retningslinjer – herunder Natura 2000-planerne.

Der blev 19/5 2016 afholdt orienteringsmøde for de 270 større lodsejere, hvor de færreste dog mødte op – antageligt fordi man modsat i Nationalparken Kongernes Nordsjælland er tilfredse med at bo i en naturpark under de i indkaldelsesbrevet skitserede konditioner. På mødet udtrykte kun en enkelt lodsejer modstand – hvilket er uden betydning for planerne og den kommunale beslutning. Det viste sig senere forårsaget af frygten for, at gæsterne ikke følger stierne, hvilket de øvrige lodsejere tilbageviste – adgangsreglerne vil dog blive indsat i hjemmesidens Turguide. De øvrige deltagere, som tog ordet, udtrykte ros og tilfredshed med planerne og havde primært betænkeligheder om antallet af parkeringspladser og visse stiers tilstand. Borgmestrene oplyste, at arbejdstitlen på naturparken er “Naturpark Mølleå”.

Der bliver tale om en rent kommunal naturpark, hvor hver kommune udfører arbejdet i sit område og behandler områdets sager. Det forventes at Naturparkens ledelsesorganer resulterer i en bedre koordinering mellem kommunerne og en bredere udnyttelse af faciliteterne for borgerne. Det forventes, at mærkningen og indarbejdelsen i kommuneplanerne vil gøre det lettere at “sælge” området for både kommuner og andre – ligesom det forventes, at det generelt vil sikre og styrke kommunernes grønne image i en tid, hvor nationalparker og naturparker skyder op omkring os.

Danske Naturparker stiller 10 betingelser for mærkningen, som alle menes opfyldt – herunder borgerinddragelse og dedikering af en deltids naturvejleder på Naturparken. Det er hensigten at anvende naturvejlederen til rådgivning til pædagoger og lærere, så børn og unge kan få mere udbytte af naturparken. Det er ligeledes hensigten at gøre mere for udefra kommende naturgæster, hvortil man vil benytte den cykeltur mellem Farum og Ølstykke stationer, som allerede er indbygget i FNV’s Turguide.

Naturparken må naturligvis respektere Transportkorridoren – ganske som fredningen ved Ganløse, hvor Naturklagenævnet i 2010 fredede 2 km af Transportkorridoren omkring den sydlige tunneldal. Mærkningen sker således ikke af hensyn til Ring 5, men er en naturlig følge af, at Naturparken er færdigetableret og at Danske Naturparkers formaliserings mulighed er blevet introduceret. I øjeblikket behandles et folketingsforslag om ophævelsen af Transportkorridoren af Transportudvalget, hvor der anes ændrede toner fra Transportministeriets side. Der skal inden sommerferien være en høring herom, men arbejde og analyser forventes at vare op til et år.

Danske Naturparkers betingelser er således:

Danske Naturparker1

Danske Naturparker2

Mærkning af Naturparken?

FNV’s bestyrelse har rådet Naturparkens 4 kommuner til at benytte den mærkningsordning for Naturparker, som Friluftsrådet indførte for nogle år siden, og som er blevet “blåstemplet” i Naturplan Danmark. Ordningen indebærer samtidig indarbejdelse i kommuneplanerne.

Senest er Naturpark Amager tilsluttet, og det vil efter vor opfattelse være ejendommeligt, hvis landets første større naturpark skal reduceres til tredjerangs i forhold til nationalparkerne og de mærkede naturparker omkring os. Nationalparkerne har nok et nationalhistorisk og internationalt turistpolitisk sigte, men ikke de samme geologiske, biologiske, kulturhistoriske og rekreative vinkler som Naturparken. Den øgede konkurrence kræver PR-mæssige modtræk, hvis kommunerne skal bevare deres attraktive grønne image.

Det er landets ældste større naturpark – med kendte personligheder som statsminister Thorvald Stauning og nobelpristageren Johs. V Jensen som involverede i den oprindelige udpegning i 1942 sammen med et arbejdsudvalg af forskere og pædagoger. På grund af Staunings død og krigen gik formaliseringsproceduren i stå – men ikke bevarings- og formidlingsarbejdet.

De resterende fredninger er gennemført gennem de sidste 20 år af Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksborg Amt, kommunerne og Naturklagenævnet. Naturstyrelsen har samtidig udpeget området til nationalt geologisk interesseområde og aksen også som EU Natura 2000 habitat- og fuglebeskyttelsesområde. Der er således ingen tvivl om områdets fortsatte værdi – som vores forening har arbejdet på at beskytte og udbrede kendskabet til siden opløsningen af arbejdsudvalget i 1968.

Efter vor opfattelse opfylder Naturparken allerede på tilfredsstillende vis Friluftsrådets og vore krav til områdets tilstand – som det bl.a. fremgår af denne hjemmeside – så vi rejser ingen krav i den anledning. Friluftsrådets yderligere krav til en mærkning er i grove træk en formalisering – bl.a. i kommuneplanerne – og allokering af ½ administrativ medarbejder og naturvejleder til det samlede område. Fordelene heraf er en bedre koordinering på tværs af kommunegrænserne til glæde for borgerne og en vigtig fælles PR-værdi for kommunerne, hvor mange borgerundersøgelser har vist, at naturen har stor betydning – både for nuværende beboere og tilflytning. For kommunernes vedkommende er det således primært et spørgsmål om at høste frugterne af 70 års udført arbejde – hvor hver kommune skal udføre og betale deres udgifter som hidtil. Vi mener, at tiden er inde til nu.

En anden betingelse fra Friluftsrådet er, at mærkningen ikke må indebære ændringer i de enkelte lodsejeres rettigheder – i modsætning til nationalparkerne – og i vores område har man da også i 70 år været vant til at bo i en naturpark – noget næsten alle vil betegne som en fordel. Naturparken vil fremover ligge i kommunalt regi. Friluftsrådet ønsker også borgerinddragelse, men det er myndighederne og vi allerede vænnet til via høringsprocedurer, grønne råd og skovbrugerråd.

For foreningen har det været et naturligt skridt ud fra vore vedtægters formål at medvirke til at bringe kommunernes, amternes, Naturstyrelsens, foreningernes og de privates arbejde i sikker havn.

Egedals og Furesøs byråd, som dækker 70% af Naturparken, har besluttet, at man vil arbejde på en ansøgning om en mærkning af Naturparken. Allerød og Frederikssund kommuner vil deltage med indarbejdelse af Naturparken i kommuneplanen, hvilket er et krav fra Danske Naturparker. Hver part betaler principielt udgifterne i deres eget område. Forvaltningerne arbejder videre på sagen.

Sidste !
Den 19. april 2016 blev Naturparkens 140 største lodsejere inviteret til et informationsmøde vurderet ud fra areal. Borgmestrene bød velkommen og FNV’s formand præsenterede naturparken og projektet. Der var ca. 40 deltagere i mødet, da man allerede i invitationen havde skrevet, at mærkningen ikke vil eller må medføre indskrænkninger af lodsejernes rettigheder. En enkelt udtrykte sig indledningsvis kritisk, men da der ikke var anden kritik af planerne, hvorimod mange udtrykte sig meget rosende, forløb mødet fredeligt i enighed om projektet.

Sidste hånd er nu lagt på den Naturparkplan, som Danske Naturparker stiller som en betingelse for mærkningen. Planen sendes i offentlig høring i uge 24 med frist til 12. august på grund af sommerferien. Den vil ligge på kommunernes hjemmesider.

Based on WordPress, Twenty Fifteen