Jens Lysdal`s Trio lørdag den 26. august klokken 14:00 på Barresøgaard

Naturparkens Venner inviterer til koncert med Jens Lysdal.

Naturparken har fostret en stor sangskriver, og nu får medlemmerne muligheden for at opleve Jens Lysdal på guitar og vokal sammen med Jakob Falgren på bas og vokal (har bl.a spillet med Savage Rose, Bisse og Pernille Rosendal) og Søren Vestergaard på guitar og vokal (Pernille Rosendal m.fl.).

Jens Lysdal har opnået den store ære at have skrevet 4 melodier, der alle er optaget i Højskolesangbogen, men han har også skrevet mange andre sange. Med udgangspunkt i hans seneste album ”Paradis til Låns” vil vi kunne opleve Slagslundesangen (Jens bor i Slagslunde). Sange med fokus på klima og vækst og sange om den skønne natur, der trods alt stadig kan opleves. Koncertér med Jens Lysdal er fyldt med skæve indfald og god humoristisk kontakt til publikum.

Medlemmer af foreningen har gratis adgang. Ikke medlemmer kan købe adgang (og medlemskab for 125 kr.

Tillader vejret det, bliver koncerten afholdt udendørs.

Glæd jer.

Søndersø rundt – Lørdag 24. juni 2023 kl. 13:00

Vi har valgt i år at lade vores søtur foregå tæt på naturparken.

Søndersø er en af de tre store søer i Furesø Kommune. Den har en max. dybde på ca. 8 meter og et overfladeareal på 123 ha, svarende til over 1 mio. m2. Søen afvandes via Tibberup Å og Værebro Å til Roskilde Fjord. Stort set hele søfladen og bredarealerne er ejet eller administreret af Furesø Kommune. På sydsiden af søen ligger Søndersø Vandværk, som netop er blevet totalrenoveret, og rundt langs søbredden er der adskillige grundvandsboringer til stor dybde.

Syd og vest for Søndersø ligger den nu nedlagte Flyvestation Værløse, som er blevet til et stort, grønt rekreativt område. Nord for Søndersø ligger villakvartererne tæt på søbredden, mens der er skovbevoksning langs søens østlige ende. Søndersø er i dag en fin lokalitet for fugle så som nattergal, rørhøg og rørdrum. Københavns kommune indvinder ikke længere overfladevand fra søen, men grundvandsindvindingen rundt om søen indgår som et vigtigt led i hovedstadsområdets vandforsyning.

Søndersø gemmer på en spændende historie. Den ligger i en tunneldal dannet ved isens afsmeltning. Da isen trak sig tilbage, efterlod den tunneldalen fyldt med is, og da isen smeltede, var søen der.

I jægerstenalderen gav søen med omgivelser gode muligheder for jagt og fiskeri. Mange fine redskaber er fundet ved søen, blandt andet fiskespyd og en stor økse af urokseknogle. Fra bronzealderen er fundet en stor bronzespydspids begravet ved søbredden. I oldtiden har egnens bønder haft deres kvæg på græs på de fugtige enge ved søen.

Søen har været betydeligt større, og strakte sig et godt stykke længere mod syd end nu. Det skyldes, at der blev foretaget en vandstandssænkning på omkring 2 meter i 1865, hvor man forgæves forsøgte at tørlægge søen, for at omdanne den til eng. Store arealer – først og fremmest syd for den nuværende sø – blev tørlagt. Senere blev forskellige eksotiske græsblandinger udsået på de tørlagte arealer; de indeholdt mange for Danmark dengang nye eller relativ ukendte arter, og man kunne i mange år finde mange usædvanlige planter omkring Søndersø. Der er ikke mange rester tilbage af denne eksotiske flora, lidt findes dog stadig, især ved fældningsbassinerne ved søens sydvesthjørne.

Stisystemet omkring søen giver fantastiske muligheder for en god rundtur, og egner sig både til løbeture, traveture og en hyggetur med barnevogn eller kørestol. Det er også en del af en større oldtidssti. Søndersøens stinet er lavet primært til færdsel til fods, men cyklende er også velkomne så længe der tages hensyn til den gående færdsel.

Hunde skal holdes i snor omkring Søndersø og må ikke svømme i søen.

Vil du vide mere om oldtidsstierne – så kig på hjemmesiden oldtidstier.dk

Turen er på ca. 6 kilometer og varer ca. 3 timer.  Vi mødes på Søndersø parkering på Ballerupvej

Alle er velkomne. Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Generalforsamling – Torsdag 23. marts 2023 kl. 19:00.

Der indkaldes hermed til generalforsamling efter vedtægterne på Barresøgård. Der vil først være et foredrag, hvorefter selve generalforsamlingen efter en kort pause begynder ca. kl. 20:30.

O R D I N Æ R  G E N E R A L F O R S A M L I N G

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19:00 på Barresøgård, Slangerupvej 29, 3540 Lynge.Bus Linie 310 R (Frederikssund-Farum Station)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Forslag
5. Kontingentfastsættelse
6. Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer. Kurt Borella, Henrik Johansen, Jørgen Bengtsson og Lone Lunding afgår efter tur, men alle er villige til genvalg.
b. Revisor.
c. Revisorsuppleant.
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Hvis nogen ønsker at indgå i bestyrelsen, hvor der er plads til endnu et medlem, kan man henvende sig til bestyrelsen.

Før den ordinære generalforsamling vil der blive holdt et foredrag med et aktuelt emne i relation til Naturparken. På gensyn.

Jættestuetur – Lørdag 29. april 2023 kl. 13:00. Tilmelding kræves.

Vi gentager succesen fra sidste år med en tur i området vest for Naturparken, hvor vi vil besøge en række af de jættestuer og gravhøje, der findes her. Der vil være begrænset deltagelse til 16 personer, hvor vi vil køre i 4 biler. Dette skyldes de begrænsede parkeringsmuligheder, der er ved jættestuerne.

Se video og billeder fra turen i marts 2022

Guide på turen vil være en af vore medlemmer Klaus Koed, som endvidere er medlem af Furesø Arkæologigruppe siden 2007, med særlig interesse for storstensgrave.
Han har besøgt stort set alle jættestuer i Nordsjælland, Vestsjælland og Lolland-Falster-Møn.

Turen starter på P-pladsen ved Nyvangshus på hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej over for nr. 90 (Kraks kort 104, K3), hvor bus 334 har stoppested i begge sider af vejen.

Turens varighed: ca. 4 timer. Medbring gerne lygte.
Deltagergebyr på kr. 25,- pr. person. Tilmelding til hans@smed-hjordt.dk.

Køretur Farumvej-Ganløse-Søsum-Stenløse-Ølstykke til jættestuen Stuehøj. Herefter til Møllehøj via Frederikssundsvej. Parkering ved Stuehøj i siden af villavej, ved Møllehøj lidt besværlig parkering ved smal grusvej.
Stuehøj og Møllehøj er tvillingjættestuer i den forstand, at de er ens opbygget og ca. lige store. Kamrene måler ca. 7×2,5 meter og er 1,80 meter høje, gangen ca. 5 meter lang. Begge er restaureret i nyere tid og er forholdsvis lette at komme ind i, og de fleste kan stå oprejst i dem. En usædvanlig rumopdeling med 2 store sten findes dog i Stuehøj.

Køretur Møllehøj-Svestrup-Roskildevej-Gulddyssevej (forbi langdyssen Gulddysse) til Gundsømagle.

I selve Gundsømagle ligger Hovdysse, en langdysse med 2 kamre, begge med dæksten (her er P-plads og bord og bænke til evt. pause), og ved Gundsømagle Parkvej ligger Hødysse med 2 kamre, det ene med en dæksten nærmest på højkant og med ca. 25 skåltegn på oversiden. Parkering i vejsiden.

Køretur fra Gundsømagle over Tågerup til Kirkerup. Alene langs dette stykke vej ligger 5 gravhøje og 2 dysser fuldt synligt ved vejen.

Kirken i Kirkerup er en vejkirke. Kalkmalerierne er lavet af Jørlundemesteren. Her er det berømte maleri af Moses med horn (!) i en båd (eller ark) med hjul under (!).

Fra Kirkerup køres til Gundsølille mod Ågerup.  Første villavej i Ågerup er Skovdalen.

For enden af den kan der holde 4-5 biler i vejsiden. Man skal passere 2 stenter for at komme til dobbeltjættestuen ved Gundsølille. Her er kamrene mindre, og især er gangene lavere. Her skal altså kravles, i den nordlige skal man ned at ligge. Men en dobbeltjættestue er altså en sensation på vore kanter!

Fra Ågerup køres mod Soderup, og til venstre mod Hvedstrup (i svinget passeres en høj med usædvanlig stejle sider: ”Bukketornehøj”) og videre til Hvedshøj, som er med i Oldtidsstier. Hvedshøj er en kolossal bronzealderhøj med en ret stejl opstigning, men til gengæld en fantastisk udsigt. I højen er bl.a. udgravet 2 trækister. Hjemtur over Hvedstrup-Herringløse-Østrup-Veksø og Ganløse.

Based on WordPress, Twenty Fifteen