Bellingehus Frugtplantage – lørdag den 16. september klokken 13:00

I over 30 år har Verner Andersen drevet sin frugtplantage, ikke bare økologisk men også efter biodynamiske principper. Den 16. september viser han rundt i sin plantage, der rummer 35 forskellige frugtarter og 45 æblesorter, og fortæller om, hvad biodynamik går ud på.

Foto: Nils Svalebøg

Verner Andersen er uddannet landmand og agronom og deler gerne ud af sin viden. Skulle der blandt deltagerne på udflugten være nogen, der har behov for at få ”identificeret” et æble fra egen have, kan Verner Andersen med et kyndigt blik hurtigt fastslå, hvilken æblesort der er tale om.

Der vil være mulighed for at købe produkter fra Verner Andersens gårdbutik: frugt, honning og Æblemost.

Adressen er Jørlunde Overdrev 12, 3550 Slangerup. Alle er velkomne. Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Jens Lysdal`s Trio lørdag den 26. august klokken 14:00 på Barresøgaard

Naturparkens Venner inviterer til koncert med Jens Lysdal.

Glæd jer til at opleve en lokal musiker som har opnået den store ære at få optaget 4 melodier i Højskolesangbogen. Med udgangspunkt i hans seneste album ”Paradis til Låns” vil vi kunne opleve bl.a. ”Slagslundesangen” og fra højskolesangbogen sangen, ”For vist vil de komme” (Nr 167b) Jens Lysdal flankeres af Jakob Falgren på bas og af Søren Vestergaard på guitar. Lyt: www.lysdalsnyealbum.com

De første 50 medlemmer af foreningen har gratis adgang til koncerten. Men det fordrer at man tilmelder sig koncerten senest den 1. august hos Lars Juel Sørensen på mail: barresoe@gmail.com . Det er efter først til mølle princippet. Efter 1. august kan ikke-medlemmer købe billetter à 125 kroner (og samtidig få medlemskab af foreningen). Igen skal der skrives til Lars på mail –Navn og adresse +indbetaling via Mobile Pay 21529.

Foreningen er vært ved en kop kaffe i pausen. Tillader vejret det vil koncerten blive afholdt udendørs.

Søndersø rundt – Lørdag 24. juni 2023 kl. 13:00

Vi har valgt i år at lade vores søtur foregå tæt på naturparken.

Søndersø er en af de tre store søer i Furesø Kommune. Den har en max. dybde på ca. 8 meter og et overfladeareal på 123 ha, svarende til over 1 mio. m2. Søen afvandes via Tibberup Å og Værebro Å til Roskilde Fjord. Stort set hele søfladen og bredarealerne er ejet eller administreret af Furesø Kommune. På sydsiden af søen ligger Søndersø Vandværk, som netop er blevet totalrenoveret, og rundt langs søbredden er der adskillige grundvandsboringer til stor dybde.

Syd og vest for Søndersø ligger den nu nedlagte Flyvestation Værløse, som er blevet til et stort, grønt rekreativt område. Nord for Søndersø ligger villakvartererne tæt på søbredden, mens der er skovbevoksning langs søens østlige ende. Søndersø er i dag en fin lokalitet for fugle så som nattergal, rørhøg og rørdrum. Københavns kommune indvinder ikke længere overfladevand fra søen, men grundvandsindvindingen rundt om søen indgår som et vigtigt led i hovedstadsområdets vandforsyning.

Søndersø gemmer på en spændende historie. Den ligger i en tunneldal dannet ved isens afsmeltning. Da isen trak sig tilbage, efterlod den tunneldalen fyldt med is, og da isen smeltede, var søen der.

I jægerstenalderen gav søen med omgivelser gode muligheder for jagt og fiskeri. Mange fine redskaber er fundet ved søen, blandt andet fiskespyd og en stor økse af urokseknogle. Fra bronzealderen er fundet en stor bronzespydspids begravet ved søbredden. I oldtiden har egnens bønder haft deres kvæg på græs på de fugtige enge ved søen.

Søen har været betydeligt større, og strakte sig et godt stykke længere mod syd end nu. Det skyldes, at der blev foretaget en vandstandssænkning på omkring 2 meter i 1865, hvor man forgæves forsøgte at tørlægge søen, for at omdanne den til eng. Store arealer – først og fremmest syd for den nuværende sø – blev tørlagt. Senere blev forskellige eksotiske græsblandinger udsået på de tørlagte arealer; de indeholdt mange for Danmark dengang nye eller relativ ukendte arter, og man kunne i mange år finde mange usædvanlige planter omkring Søndersø. Der er ikke mange rester tilbage af denne eksotiske flora, lidt findes dog stadig, især ved fældningsbassinerne ved søens sydvesthjørne.

Stisystemet omkring søen giver fantastiske muligheder for en god rundtur, og egner sig både til løbeture, traveture og en hyggetur med barnevogn eller kørestol. Det er også en del af en større oldtidssti. Søndersøens stinet er lavet primært til færdsel til fods, men cyklende er også velkomne så længe der tages hensyn til den gående færdsel.

Hunde skal holdes i snor omkring Søndersø og må ikke svømme i søen.

Vil du vide mere om oldtidsstierne – så kig på hjemmesiden oldtidstier.dk

Turen er på ca. 6 kilometer og varer ca. 3 timer.  Vi mødes på Søndersø parkering på Ballerupvej

Alle er velkomne. Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Generalforsamling – Torsdag 23. marts 2023 kl. 19:00.

Der indkaldes hermed til generalforsamling efter vedtægterne på Barresøgård. Der vil først være et foredrag, hvorefter selve generalforsamlingen efter en kort pause begynder ca. kl. 20:30.

O R D I N Æ R  G E N E R A L F O R S A M L I N G

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19:00 på Barresøgård, Slangerupvej 29, 3540 Lynge.Bus Linie 310 R (Frederikssund-Farum Station)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Forslag
5. Kontingentfastsættelse
6. Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer. Kurt Borella, Henrik Johansen, Jørgen Bengtsson og Lone Lunding afgår efter tur, men alle er villige til genvalg.
b. Revisor.
c. Revisorsuppleant.
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Hvis nogen ønsker at indgå i bestyrelsen, hvor der er plads til endnu et medlem, kan man henvende sig til bestyrelsen.

Før den ordinære generalforsamling vil der blive holdt et foredrag med et aktuelt emne i relation til Naturparken. På gensyn.

Based on WordPress, Twenty Fifteen