Formål og arbejde

Hvad er NPMV?
NaturPark Mølleåens Venner (NPMV) blev stiftet den 7. november 1968 – oprindeligt under navnet Foreningen Farum Naturparks Venner og senere Foreningen Naturparkens Venner – en fortsættelse af Naturparkens faglige arbejdsudvalg.

Foreningen har været en hovedkraft i arbejdet for etableringen af Naturparken og kampen mod Ring 5 efter arbejdsudvalgets nedlæggelse. Som led i arbejdet med den endelige etableringen har foreningen også overleveret Naturpark Mølleåen hjemmeside og tursystem.

Der vedtægtsmæssige formål er at værne om og udbrede kendskabet til landskabs- og naturmæssige, historiske, arkitektoniske, arkæologiske og rekreative værdier i Naturparken mellem Farum og Slangerup (nu Naturpark Mølleåen).

Disse arbejdsopgaver ligger der stadig, da aftalen er, at foreningerne fortsat skal formidle til det voksne publikum, og NPMV vil fortsat være de almindelige brugeres repræsentant i Naturparkrådet. NPMV fremhæves således sammen med DN og Naturstyrelsen som samarbejdspartnere i kommunernes Naturparkplan.

Foreningens ledes af en bestyrelse, som hovedsageligt er valgt af medlemmerne blandt borgere fra de 4 kommuner, som udgør foreningens interesseområde: Allerød, Egedal, Frederikssund og Furesø. Foreningen havde pr. 1. januar 2018 ca. 500 medlemmer.

Foreningens ture og andet oplysningsarbejde
Hovedaktivteten omkring oplysningsarbejdet er foreningens blad, som udkommer 4 gange årligt, foreningens hjemmeside, foreningens turssystem og foreningens ture, hvor stedkendte guider fører rundt i landskabet og fortæller om de mange emner – af og til også foredrag. Turene er åbne for alle og koster normalt symbolske 10 kr. Deltagerantallet kan veksle fra 20-200, så vi medbringer højttaler til guiden, hvis der skulle være problemer med at høre. Et normalt antal er omkring 35-40 deltagere. Se de kommende vandringer og foredrag under menuen “Kommende arrangementer”.

FNV’s bevaringsarbejde
Naturpark Mølleåens Venner er en seriøs med- og modspiller til kommunerne Allerød, Egedal, Frederikssund og Furesø samt Region Hovedstaden og Naturstyrelsen Østsjælland, der alle er berørt af Naturparken. Foreningen gennemgår landsplansredegørelser, regionale planer, kommuneplaner, lokalplaner, naturparkplan og andet materiale, der vedrører Naturparken. Om nødvendigt fremsendes kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag til vedkommende myndighed. Og vi kan konstatere, at der lyttes til foreningens synspunkter. Ligeledes deltager vi løbende i natur-, bygge og fredningssager

En årsag til Naturparkens kvaliteter er, at den altid har været grænseområde mellem kommunerne og amterne, som også deler de fleste typer foreninger. Et hovedformål og en væsentlig berettigelse for NPMV har været at få fokuseret på og kordineret indsatsen i dette udkantsområde mellem kommunerne, hvorved medlemmerne også kan få indflydelse på grænsefladen i deres nabokommune og udbytte af hele området. Dette har ført frem til dannelsen af den kommunale Naturpark Mølleåen, som hviler på naturpark- og kommuneplaner samt Naturstyrelsens driftsplaner. Naturparken styres af kommunerne og Naturstyrelsen på deres respektive arealer, og rådgives af et Naturparkråd. Naturpark Mølleåen er blevet til på initiativ af DN og Naturparkens Venner. DN, Friluftsrådet og Naturpark Mølleåens Venner har fast plads i Naturparkrådet, hvor Naturpark Mølleåens Venner ser sig som den almindelige brugers repræsentant.

Hvorfor være medlem af foreningen ?
Et umiddelbart resultat er orientering om, hvad der sker i naturparken via foreningens medlemsblad. Selv om den væsentligste del af Naturparken er fredet, trues den jævnligt af f.eks. skæmmende byggerier – for ikke at tale om den seneste sag om en ringforbindelse over Mølleådalen. I sådanne sager står NPMV på naturens side. NPMV forventes desuden at få indflydelse i det fremtidige samarbejde om de nye mærkning, som det fremgår af kommunernes naturparkplan. Her gælder det, at vor mening har større vægt, jo flere vi er i foreningen.

Tag derfor en rask beslutning og meld dig ind nu – følg instruktionerne i afsnittet om kontingent og indmeldelse.

Ønsker du yderligere oplysninger om Naturparken og foreningen, er du altid velkommen til at ringe eller skrive – se adresse/telefonnr. på adressesiden.

Based on WordPress, Twenty Fifteen