Mærkning af Naturparken?

FNV’s bestyrelse har rådet Naturparkens 4 kommuner til at benytte den mærkningsordning for Naturparker, som Friluftsrådet indførte for nogle år siden, og som er blevet “blåstemplet” i Naturplan Danmark. Ordningen indebærer samtidig indarbejdelse i kommuneplanerne.

Senest er Naturpark Amager tilsluttet, og det vil efter vor opfattelse være ejendommeligt, hvis landets første større naturpark skal reduceres til tredjerangs i forhold til nationalparkerne og de mærkede naturparker omkring os. Nationalparkerne har nok et nationalhistorisk og internationalt turistpolitisk sigte, men ikke de samme geologiske, biologiske, kulturhistoriske og rekreative vinkler som Naturparken. Den øgede konkurrence kræver PR-mæssige modtræk, hvis kommunerne skal bevare deres attraktive grønne image.

Det er landets ældste større naturpark – med kendte personligheder som statsminister Thorvald Stauning og nobelpristageren Johs. V Jensen som involverede i den oprindelige udpegning i 1942 sammen med et arbejdsudvalg af forskere og pædagoger. På grund af Staunings død og krigen gik formaliseringsproceduren i stå – men ikke bevarings- og formidlingsarbejdet.

De resterende fredninger er gennemført gennem de sidste 20 år af Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksborg Amt, kommunerne og Naturklagenævnet. Naturstyrelsen har samtidig udpeget området til nationalt geologisk interesseområde og aksen også som EU Natura 2000 habitat- og fuglebeskyttelsesområde. Der er således ingen tvivl om områdets fortsatte værdi – som vores forening har arbejdet på at beskytte og udbrede kendskabet til siden opløsningen af arbejdsudvalget i 1968.

Efter vor opfattelse opfylder Naturparken allerede på tilfredsstillende vis Friluftsrådets og vore krav til områdets tilstand – som det bl.a. fremgår af denne hjemmeside – så vi rejser ingen krav i den anledning. Friluftsrådets yderligere krav til en mærkning er i grove træk en formalisering – bl.a. i kommuneplanerne – og allokering af ½ administrativ medarbejder og naturvejleder til det samlede område. Fordelene heraf er en bedre koordinering på tværs af kommunegrænserne til glæde for borgerne og en vigtig fælles PR-værdi for kommunerne, hvor mange borgerundersøgelser har vist, at naturen har stor betydning – både for nuværende beboere og tilflytning. For kommunernes vedkommende er det således primært et spørgsmål om at høste frugterne af 70 års udført arbejde – hvor hver kommune skal udføre og betale deres udgifter som hidtil. Vi mener, at tiden er inde til nu.

En anden betingelse fra Friluftsrådet er, at mærkningen ikke må indebære ændringer i de enkelte lodsejeres rettigheder – i modsætning til nationalparkerne – og i vores område har man da også i 70 år været vant til at bo i en naturpark – noget næsten alle vil betegne som en fordel. Naturparken vil fremover ligge i kommunalt regi. Friluftsrådet ønsker også borgerinddragelse, men det er myndighederne og vi allerede vænnet til via høringsprocedurer, grønne råd og skovbrugerråd.

For foreningen har det været et naturligt skridt ud fra vore vedtægters formål at medvirke til at bringe kommunernes, amternes, Naturstyrelsens, foreningernes og de privates arbejde i sikker havn.

Egedals og Furesøs byråd, som dækker 70% af Naturparken, har besluttet, at man vil arbejde på en ansøgning om en mærkning af Naturparken. Allerød og Frederikssund kommuner vil deltage med indarbejdelse af Naturparken i kommuneplanen, hvilket er et krav fra Danske Naturparker. Hver part betaler principielt udgifterne i deres eget område. Forvaltningerne arbejder videre på sagen.

Sidste !
Den 19. april 2016 blev Naturparkens 140 største lodsejere inviteret til et informationsmøde vurderet ud fra areal. Borgmestrene bød velkommen og FNV’s formand præsenterede naturparken og projektet. Der var ca. 40 deltagere i mødet, da man allerede i invitationen havde skrevet, at mærkningen ikke vil eller må medføre indskrænkninger af lodsejernes rettigheder. En enkelt udtrykte sig indledningsvis kritisk, men da der ikke var anden kritik af planerne, hvorimod mange udtrykte sig meget rosende, forløb mødet fredeligt i enighed om projektet.

Sidste hånd er nu lagt på den Naturparkplan, som Danske Naturparker stiller som en betingelse for mærkningen. Planen sendes i offentlig høring i uge 24 med frist til 12. august på grund af sommerferien. Den vil ligge på kommunernes hjemmesider.

Based on WordPress, Twenty Fifteen