Mærkningsordningen for Naturparken

Friluftsrådet stiftede for nogle år siden den uafhængige organisation, Danske Naturparker. Med Danske Naturparkers blåstempling i Naturplan Danmark er der nu opstået mulighed for en formalisering af Naturparker, som Danmark har manglet i forhold til de lande, vi gerne vil sammenligne os med. Naturparken mellem Farum og Slangerup (tidl. Farum Naturpark) må være selvskrevet til denne mærkning som landets ældste større naturpark med statsminister Thorvald Stauning som en af “bagmændene”. Det er en naturlig følge af, at formaliseringen ikke blev gennemført på grund af Staunings død inden den endelige stiftelse i 1942, som ifølge Politiken den gang medførte, at “den stærke hånd bag de foreløbige fredninger faldt væk”. Derfor må Danske Naturparkers mærkningsordning, som nu har fået “blåstempling” i regeringens Naturplan Danmark, være den oplagte løsning på formaliseringen.

Som nævnt i en tidligere artikel, har FNVs bestyrelse og DN anbefalet Naturparkens 4 kommuner at lade Naturparken mærke i denne ordning. Kommunernes byråd har vedtaget at ansøge om mærkning inden 1. oktober 2016 og dermed også optage Naturparken i kommuneplanlægningen. Egedal og Furesø kommuner, som dækker 70% af arealet, går forrest i projektet, og også Naturstyrelsen vil deltage i samarbejdet. Man er i øjeblikket i færd med at udarbejde en naturparkplan og omkring 15. juni forventes naturparkplanen at komme i almindelig høring – og senere kommuneplanen.

Det er en betingelse fra Danske Naturparker, at mærkningen ikke må betyde ændring af lodsejernes rettigheder – som jo følger den almindelige lovgivning. I dette tilfælde har lodsejerne endda i 73 år ligget i en naturpark. Det er ej heller hensigten at sætte nye tiltag i værk, da Naturparken betragtes som fuldt udbygget – både af kommunerne og af forslagsstillerne. Naturplejen skal foretages efter de hidtidige retningslinjer – herunder Natura 2000-planerne.

Der blev 19/5 2016 afholdt orienteringsmøde for de 270 større lodsejere, hvor de færreste dog mødte op – antageligt fordi man modsat i Nationalparken Kongernes Nordsjælland er tilfredse med at bo i en naturpark under de i indkaldelsesbrevet skitserede konditioner. På mødet udtrykte kun en enkelt lodsejer modstand – hvilket er uden betydning for planerne og den kommunale beslutning. Det viste sig senere forårsaget af frygten for, at gæsterne ikke følger stierne, hvilket de øvrige lodsejere tilbageviste – adgangsreglerne vil dog blive indsat i hjemmesidens Turguide. De øvrige deltagere, som tog ordet, udtrykte ros og tilfredshed med planerne og havde primært betænkeligheder om antallet af parkeringspladser og visse stiers tilstand. Borgmestrene oplyste, at arbejdstitlen på naturparken er “Naturpark Mølleå”.

Der bliver tale om en rent kommunal naturpark, hvor hver kommune udfører arbejdet i sit område og behandler områdets sager. Det forventes at Naturparkens ledelsesorganer resulterer i en bedre koordinering mellem kommunerne og en bredere udnyttelse af faciliteterne for borgerne. Det forventes, at mærkningen og indarbejdelsen i kommuneplanerne vil gøre det lettere at “sælge” området for både kommuner og andre – ligesom det forventes, at det generelt vil sikre og styrke kommunernes grønne image i en tid, hvor nationalparker og naturparker skyder op omkring os.

Danske Naturparker stiller 10 betingelser for mærkningen, som alle menes opfyldt – herunder borgerinddragelse og dedikering af en deltids naturvejleder på Naturparken. Det er hensigten at anvende naturvejlederen til rådgivning til pædagoger og lærere, så børn og unge kan få mere udbytte af naturparken. Det er ligeledes hensigten at gøre mere for udefra kommende naturgæster, hvortil man vil benytte den cykeltur mellem Farum og Ølstykke stationer, som allerede er indbygget i FNV’s Turguide.

Naturparken må naturligvis respektere Transportkorridoren – ganske som fredningen ved Ganløse, hvor Naturklagenævnet i 2010 fredede 2 km af Transportkorridoren omkring den sydlige tunneldal. Mærkningen sker således ikke af hensyn til Ring 5, men er en naturlig følge af, at Naturparken er færdigetableret og at Danske Naturparkers formaliserings mulighed er blevet introduceret. I øjeblikket behandles et folketingsforslag om ophævelsen af Transportkorridoren af Transportudvalget, hvor der anes ændrede toner fra Transportministeriets side. Der skal inden sommerferien være en høring herom, men arbejde og analyser forventes at vare op til et år.

Danske Naturparkers betingelser er således:

Danske Naturparker1

Danske Naturparker2

Based on WordPress, Twenty Fifteen