Søndersø rundt – Lørdag 24. juni 2023 kl. 13:00

Vi har valgt i år at lade vores søtur foregå tæt på naturparken.

Søndersø er en af de tre store søer i Furesø Kommune. Den har en max. dybde på ca. 8 meter og et overfladeareal på 123 ha, svarende til over 1 mio. m2. Søen afvandes via Tibberup Å og Værebro Å til Roskilde Fjord. Stort set hele søfladen og bredarealerne er ejet eller administreret af Furesø Kommune. På sydsiden af søen ligger Søndersø Vandværk, som netop er blevet totalrenoveret, og rundt langs søbredden er der adskillige grundvandsboringer til stor dybde.

Syd og vest for Søndersø ligger den nu nedlagte Flyvestation Værløse, som er blevet til et stort, grønt rekreativt område. Nord for Søndersø ligger villakvartererne tæt på søbredden, mens der er skovbevoksning langs søens østlige ende. Søndersø er i dag en fin lokalitet for fugle så som nattergal, rørhøg og rørdrum. Københavns kommune indvinder ikke længere overfladevand fra søen, men grundvandsindvindingen rundt om søen indgår som et vigtigt led i hovedstadsområdets vandforsyning.

Søndersø gemmer på en spændende historie. Den ligger i en tunneldal dannet ved isens afsmeltning. Da isen trak sig tilbage, efterlod den tunneldalen fyldt med is, og da isen smeltede, var søen der.

I jægerstenalderen gav søen med omgivelser gode muligheder for jagt og fiskeri. Mange fine redskaber er fundet ved søen, blandt andet fiskespyd og en stor økse af urokseknogle. Fra bronzealderen er fundet en stor bronzespydspids begravet ved søbredden. I oldtiden har egnens bønder haft deres kvæg på græs på de fugtige enge ved søen.

Søen har været betydeligt større, og strakte sig et godt stykke længere mod syd end nu. Det skyldes, at der blev foretaget en vandstandssænkning på omkring 2 meter i 1865, hvor man forgæves forsøgte at tørlægge søen, for at omdanne den til eng. Store arealer – først og fremmest syd for den nuværende sø – blev tørlagt. Senere blev forskellige eksotiske græsblandinger udsået på de tørlagte arealer; de indeholdt mange for Danmark dengang nye eller relativ ukendte arter, og man kunne i mange år finde mange usædvanlige planter omkring Søndersø. Der er ikke mange rester tilbage af denne eksotiske flora, lidt findes dog stadig, især ved fældningsbassinerne ved søens sydvesthjørne.

Stisystemet omkring søen giver fantastiske muligheder for en god rundtur, og egner sig både til løbeture, traveture og en hyggetur med barnevogn eller kørestol. Det er også en del af en større oldtidssti. Søndersøens stinet er lavet primært til færdsel til fods, men cyklende er også velkomne så længe der tages hensyn til den gående færdsel.

Hunde skal holdes i snor omkring Søndersø og må ikke svømme i søen.

Vil du vide mere om oldtidsstierne – så kig på hjemmesiden oldtidstier.dk

Turen er på ca. 6 kilometer og varer ca. 3 timer.  Vi mødes på Søndersø parkering på Ballerupvej

Alle er velkomne. Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Based on WordPress, Twenty Fifteen