Vedtægter

§1 Foreningens navn er “Naturpark Mølleåens Venner”. Foreningen har tidligere benyttet navnene Foreningen Naturparkens Venner” og “Foreningen Farum Naturparks Venner”.
§2 Foreningens formål er at værne om og udbrede kendskabet til landskabs- og naturmæssige, historiske, arkitektoniske, arkæologiske og rekreative værdier i Naturpark Mølleåen (omdøbt fra oprindeligt  Farum Naturpark). Formålet søges opfyldt gennem samarbejde med relevante myndigheder og organisationer, ejere og brugere samt gennem oplysningsvirksomhed rettet mod foreningens medlemmer og offentligheden i området. Som foreningens geografiske interesseområde defineres området, der afgrænses af en linie fra Furesøen gennem Farum, Vassingerød, Lynge, Slangerup, Ølstykke, Stenløse, Knardrup, Søndersø, Værløse og Kollekolle til Furesøen.
§3 Som medlemmer optages enhver person, der ønsker at støtte foreningens formål. Endvidere kan optages andre juridiske personer som f.eks. foreninger, institutioner m.v., som ønsker at fremme foreningens formål. Kontingentet for enkeltpersoner fastsættes af den årlige generalforsamling, medens kontingentet for andre juridiske personer fastsættes individuelt af bestyrelsen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
§4 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor hvert enkelt medlemsskab giver ret til en stemme. Mødeforhindrede medlemmer kan stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan dog afgive stemme for mere end 3 fraværende medlemmer.
§5 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med 14 dages varsel ved brev til hvert enkelt medlem. Sammen med indkaldelsen til generalforsamling udsendes foreningens årsregnskab samt dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Forslag
 5. Budget og kontingentfastsættelse
 6. Valg
  1. bestyrelsesmedlemmer
  2. revisorer
  3. revisorsuppleant

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, og beslutninger træffes ved simpelt flertal (se dog paragraf 10).

§6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst en fjerdedel af medlemmerne ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal motiveret begæring om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling fremsendes til formanden, hvorefter bestyrelsen uden ugrundet ophold indkalder hertil med 14 dages varsel.
§7 Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højest 11 medlemmer. Er antallet af bestyrelsesmedlemmer mindre end 11, kan bestyrelsen supplere sig mellem 2 ordinære generalforsamlinger, men de således indtrådte bestyrelsesmedlemmer er på valg på den derefter førstkommende generalforsamling og har indtil da ikke stemmeret i bestyrelsen. Valg til bestyrelse og revision er gældende for 2 år, men genvalg kan finde sted. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og konstituerer sig som et minimum med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan af sin midte udpege et forretningsudvalg på 3 eller flere medlemmer til at varetage de daglige opgaver. Bestyrelse og forretningsudvalg er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens og forretningsudvalgets arbejde er ulønnet, men rimelige udgifter i forbindelse hermed refunderes.
§8 Foreningen tegnes i alle forhold af to medlemmer af bestyrelsen, ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom dog af den samlede bestyrelse.
§9 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskab og status revideres af to generalforsamlingsvalgte revisorer.
§10 Ændring af foreningens vedtægter og beslutning om foreningens ophør kan træffes af generalforsamlingen med to tredjedele af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, hvis disse udgør mindst halvdelen af foreningens medlemmer. Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men tilslutning opnås fra to tredjedele af de repræsenterede stemmer, indkaldes snarest derefter til en ny, ekstraordinær generalforsamling, hvor endelig beslutning kan træffes med to tredjedeles majoritet uanset det tilstedeværende antal stemmer. Ved foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om overdragelse af foreningens formue og ejendele til en forening eller lign. med beslægtet formål.

Oprindelige vedtægter er vedtaget ved foreningens stiftende møde 7. november 1968. Seneste vedtægtsændringer ved generalforsamlingsbeslutninger af 14. december 1994 og 22. maj 1996.

 

Based on WordPress, Twenty Fifteen