Naturparkens organisation

naturparknavnKommunerne Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund har udpeget Naturpark Mølleåen som den tidligere Naturparken mellem Farum og Slangerup. Kommunerne har vedtaget en fælles Naturparkplan, hvis hovedlinjer også skal indgå i kommuneplanerne. Naturparken er etableret i samarbejde med Naturstyrelsen Østsjælland, hvis driftsplaner indgår i Naturparkplanen, samt med Foreningen Naturparkens Venner og Danmarks Naturfredningsforening. Hver kommune og Naturstyrelsen har vedtaget og gennemfører et budget i sit eget område som hidtil – bortset fra en fælles pulje til naturvejleder og administration mv, som pt. dækkes af Egedal og Furesø Kommuner.

Naturparkrådet er et rådgivende organ, som består af 1 kommunalbestyrelsesmedlem, 1 medlem af Grønt Råd og 1-2 lodsejerrepræsentanter fra hver kommune samt 1 medlem fra Naturstyrelsen, 1 fra Foreningen Naturparkens Venner, fra 1 Danmarks Naturfredningsforening og 1 fra Friluftsrådet.  Kommunernes forvaltninger deltager i møderne og foretager i øvrigt administrationen på vegne af kommunalbestyrelserne.

danske-naturparker-logo-3Danske Naturparker er Friluftsrådets certificeringsordning, der kan benyttes til de større regionale naturparker udover nationalparkerne. Den fremhæves til dette formål i Naturplan Danmark. Naturparken godkendes og certifikatet udstedes af Danske Naturparkers Nationalkommité, hvori deltager:
Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, KU Skov og Landskab, Danmarks Naturfredningsforening, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Dansk Turismefremme, Naturhistorisk Museum i Århus, De kommunale Park‐ og Naturforvaltere, Dansk Skovforening, Landbrug og Fødevarer samt Friluftsrådet.
Der henvises i øvrigt til Naturparkens udpegningsgrundlag samt Danske Naturparkers hjemmeside.

Certificeringen medfører ingen ændringer i lodsejernes rettigheder, som er underordnet lovgivning, fredning og kommunal planlægning som hidtil.

 

Based on WordPress, Twenty Fifteen