Nytårstur Ryet – lørdag 6. januar 2024 klokken 13:00

Nytårsturen vil foregå omkring Præsteskoven og Ryget. Vi følger rute 3 i Turguiden.Vi vil passere redeområdet for havørnen og videre ud til fugletårnet, hvor vi ud over fuglelivet vil for et kig til Claus Nars Holm. Her i Præsteskoven passerer oldtidsvejstrøget fra Ryethøj ned mod vestenden af søen, hvor Sortemosen begynder. Øverst markeres det af en stor langdysse med to gravkamre, hvoraf det ene er nogenlunde bevaret. Langdyssen ligger, hvor det nord/sydgående vejstrøg krydsede en gammel vej fra Kollekolle mod Vassingerød og Jørlunde. Fra langdyssen ned til Sortemosen går tolv dybe hulveje, der næsten rammer samme punkt neden for en ødelagt runddysse.

Vi fortsætter op gennem et pas, der er opstået som en gletsjerport, da vandet blev presset op igennem fra Sækken, jævnfør den generelle omtale ovenfor. Mod vest ses aflejringerne i terrasseform.

Mødestedet er på Værløse Golfklubs parkeringsplads. Turen er på ca. 7 km.

Mødetidspunkt kl. 13:00. Alle er velkomne.

Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Kyndelmissetur – Lørdag 3. februar 2024 kl. 13:00

Den 2. februar er det kyndelmisse, midvinter. Nu går vi for alvor mod lysere og varmere ti-der! Kyndelmisse er fra gammel tid en lysfest. Vi byder lyset velkommen med en vandring langs Mølleåen ved de første mølledamme og Klevad Eng. Formålet er naturligvis at møde lyset, men også at se vandstæren, som normalt findes her til hen i februar.

Mølleåen er meget ren på strækningen fra Bastrup Sø til Farum Sø, og det er på denne stræk-ning ved Klevad Eng, Kalkværksvej og Hestetangshuse, at vandstæren er en (næsten) sikker vintergæst.

Vandstæren er set flere steder fra november. Turen er ca. på 6 km.

Der holdes pause undervejs, hvor man kan nyde medbragte forfriskninger.

Vi mødes på p-pladsen ved Nyvangshus på hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej over for nr. 90 (Kraks kort 104, K3), hvor bus 334 har stoppested i begge sider af vejen.

Let terræn. Alle er velkomne. Deltagergebyr på kr. 10,- pr. voksen

Jættestuetur – Lørdag 20. april kl. 13:00. (Tilmelding kræves)

Vi gentager succesen fra sidste år med en tur i området vest for Naturparken, hvor vi vil besøge en række af de jættestuer og gravhøje, der findes her. Der vil være begrænset deltagelse til 16 personer, hvor vi vil køre i 4 biler. Dette skyldes de begrænsede parkeringsmuligheder, der er ved jættestuerne.

Se video og billeder fra sidste års tur på hjemmesiden. www.npmv. dk

Guide på turen vil være en af vore medlemmer Klaus Koed, som endvidere er medlem af Fu-resø Arkæologigruppe siden 2007, med særlig interesse for storstensgrave.

Han har besøgt stort set alle jættestuer i Nordsjælland, Vestsjælland og Lolland-Falster-Møn.

Turen starter på P-pladsen ved Nyvangshus på hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej over for nr. 90 (Kraks kort 104, K3), hvor bus 334 har stoppested i begge sider af vejen.

Turens varighed: ca. 4 timer. Medbring gerne lygte.

Deltagergebyr på kr. 25,- pr. person. Tilmelding til hans@smed-hjordt.dk.

Værløsemalerne – Lørdag 27. april kl. 13:00

Vi følger første gang én af de nye ruter, vi har planlagt i Turguiden.

Turen begynder ved Kirke Værløse Kirke og gamle skole og går derefter gennem den gamle landsby.

Fra kirken er der en fin udsigt til den ny nedlagte nordlejr, der er blevet til boligområde.

 I Kirke Værløse får vi et kik til Edvard Sarvigs hus og til den gamle smedje, hvor Indre Mission havde sin første begyndelse.  Fra Kirke Værløse følger vi Christianshøjvej, til vi møder Værløse Gydevej, og fortsætter ad denne. På hjørnet af Gydevej og Ryethøjvej boede den sidste af de tre Værløsemalere, Rud Jacobsen.

Turen fortsætter langs sydsiden af Ganløse Ore, hvor Hans Knudsen boede på Orehøjven 8 og 15. Ved den gamle skydebane er der en fin udsigt over Oremosen. Derfra går vi mod syd i skydebanetracéen, og ved Bundsvej følger vi stien langs Bundsåen tilbage til Kirke Værløse.

Vi mødes på parkeringspladsen ved Kirken. Turens varighed ca. 3 timer.

Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne. Alle er velkomne.

Foredrag med Anders Lundt Hansen – Lørdag 11. november 2023 kl. 14:00

Hvornår begyndte Danmark? Da Gudme-fyrsterne rejste deres vældige haller på Fyn i 400-tallet? Da Ribe blev grundlagt som den første handelsby i Norden omkring år 700-tallet.
Eller da Erik Klipping underskrev sin håndfæstning i 1282?  Denne bog er en rejse gennem de første 1000 år af Danmarks historie fra omkring år 400, hvor danerne første gang optræder i skriftlige kilder, til år 1400, hvor Danmark er blevet et etableret kongedømme.
Undervejs ser vi på de genstande og begivenheder, der formede tiden. Vi spejder efter blodige slag, mystiske skriftlige kilder, til år 1400, hvor Danmark er blevet et etableret kongedømme. Undervejs ser vi på de genstande og begivenheder, der formede tiden. Vi spejder efter blodige slag, mystiske runeindskrifter og store bygningsværker, men finder også ydmyge stolpehuller og småting, der viser dagliglivet. Vi hører nogle af de gamle myter og legender og ser på, hvad der er den rigtige historie bag dem. Danmark: De første 1000 år er baseret på den nyeste forskning, som konstant bringer os tættere på fortiden.


Anders Lundt Hansen er cand.mag. i historie fra Københavns Universitet, holder foredrag på Folkeuniversitetet og rundt omkring i landet, skriver for bl.a. Weekendavisen og medvirker i tv-udsendelser, senest serierne “Gåden om Danmarks første konge” og “Gåden om Odin” på DR2. Har tidligere udgivet Sølv, blod og kongemagt – bog om vikingemyten samt tegneserien Runernes verden (s.m. Niels Roland og Lisbeth Imer) og børnebøgerne Jellingemysteriet, Nordens hersker og Ulveslægten.

Foredraget foregår på Barresøgård.

Foredraget er gratis for medlemmer. Ikke medlemmer kommer ind gratis ved indmeldelse i
foreningen. Kontingentet er kr. 90,- for enkeltpersoner og kr. 125,- for par, der opkræves det følgen
år.

Bellingehus Frugtplantage – lørdag den 16. september klokken 13:00

I over 30 år har Verner Andersen drevet sin frugtplantage, ikke bare økologisk men også efter biodynamiske principper. Den 16. september viser han rundt i sin plantage, der rummer 35 forskellige frugtarter og 45 æblesorter, og fortæller om, hvad biodynamik går ud på.

Foto: Nils Svalebøg

Verner Andersen er uddannet landmand og agronom og deler gerne ud af sin viden. Skulle der blandt deltagerne på udflugten være nogen, der har behov for at få ”identificeret” et æble fra egen have, kan Verner Andersen med et kyndigt blik hurtigt fastslå, hvilken æblesort der er tale om.

Der vil være mulighed for at købe produkter fra Verner Andersens gårdbutik: frugt, honning og Æblemost.

Adressen er Jørlunde Overdrev 12, 3550 Slangerup. Alle er velkomne. Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Jens Lysdal`s Trio lørdag den 26. august klokken 14:00 på Barresøgaard

Naturparkens Venner inviterer til koncert med Jens Lysdal.

Glæd jer til at opleve en lokal musiker som har opnået den store ære at få optaget 4 melodier i Højskolesangbogen. Med udgangspunkt i hans seneste album ”Paradis til Låns” vil vi kunne opleve bl.a. ”Slagslundesangen” og fra højskolesangbogen sangen, ”For vist vil de komme” (Nr 167b) Jens Lysdal flankeres af Jakob Falgren på bas og af Søren Vestergaard på guitar. Lyt: www.lysdalsnyealbum.com

De første 50 medlemmer af foreningen har gratis adgang til koncerten. Men det fordrer at man tilmelder sig koncerten senest den 1. august hos Lars Juel Sørensen på mail: barresoe@gmail.com . Det er efter først til mølle princippet. Efter 1. august kan ikke-medlemmer købe billetter à 125 kroner (og samtidig få medlemskab af foreningen). Igen skal der skrives til Lars på mail –Navn og adresse +indbetaling via Mobile Pay 21529.

Foreningen er vært ved en kop kaffe i pausen. Tillader vejret det vil koncerten blive afholdt udendørs.

Søndersø rundt – Lørdag 24. juni 2023 kl. 13:00

Vi har valgt i år at lade vores søtur foregå tæt på naturparken.

Søndersø er en af de tre store søer i Furesø Kommune. Den har en max. dybde på ca. 8 meter og et overfladeareal på 123 ha, svarende til over 1 mio. m2. Søen afvandes via Tibberup Å og Værebro Å til Roskilde Fjord. Stort set hele søfladen og bredarealerne er ejet eller administreret af Furesø Kommune. På sydsiden af søen ligger Søndersø Vandværk, som netop er blevet totalrenoveret, og rundt langs søbredden er der adskillige grundvandsboringer til stor dybde.

Syd og vest for Søndersø ligger den nu nedlagte Flyvestation Værløse, som er blevet til et stort, grønt rekreativt område. Nord for Søndersø ligger villakvartererne tæt på søbredden, mens der er skovbevoksning langs søens østlige ende. Søndersø er i dag en fin lokalitet for fugle så som nattergal, rørhøg og rørdrum. Københavns kommune indvinder ikke længere overfladevand fra søen, men grundvandsindvindingen rundt om søen indgår som et vigtigt led i hovedstadsområdets vandforsyning.

Søndersø gemmer på en spændende historie. Den ligger i en tunneldal dannet ved isens afsmeltning. Da isen trak sig tilbage, efterlod den tunneldalen fyldt med is, og da isen smeltede, var søen der.

I jægerstenalderen gav søen med omgivelser gode muligheder for jagt og fiskeri. Mange fine redskaber er fundet ved søen, blandt andet fiskespyd og en stor økse af urokseknogle. Fra bronzealderen er fundet en stor bronzespydspids begravet ved søbredden. I oldtiden har egnens bønder haft deres kvæg på græs på de fugtige enge ved søen.

Søen har været betydeligt større, og strakte sig et godt stykke længere mod syd end nu. Det skyldes, at der blev foretaget en vandstandssænkning på omkring 2 meter i 1865, hvor man forgæves forsøgte at tørlægge søen, for at omdanne den til eng. Store arealer – først og fremmest syd for den nuværende sø – blev tørlagt. Senere blev forskellige eksotiske græsblandinger udsået på de tørlagte arealer; de indeholdt mange for Danmark dengang nye eller relativ ukendte arter, og man kunne i mange år finde mange usædvanlige planter omkring Søndersø. Der er ikke mange rester tilbage af denne eksotiske flora, lidt findes dog stadig, især ved fældningsbassinerne ved søens sydvesthjørne.

Stisystemet omkring søen giver fantastiske muligheder for en god rundtur, og egner sig både til løbeture, traveture og en hyggetur med barnevogn eller kørestol. Det er også en del af en større oldtidssti. Søndersøens stinet er lavet primært til færdsel til fods, men cyklende er også velkomne så længe der tages hensyn til den gående færdsel.

Hunde skal holdes i snor omkring Søndersø og må ikke svømme i søen.

Vil du vide mere om oldtidsstierne – så kig på hjemmesiden oldtidstier.dk

Turen er på ca. 6 kilometer og varer ca. 3 timer.  Vi mødes på Søndersø parkering på Ballerupvej

Alle er velkomne. Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Nytårsturen: Langåsen, Ganløse Egede – lørdag 7. januar 2023 kl. 13:00.

Turen starter på parkeringspladsen ved Buresø badested. Indkørsel i svinget ved Skovvej/ Klokkekildevej.
Turen er på ca. 6 km og forventes at vare ca. 3 timer.
Først ser vi Baronen og hører om Frank Jæger-ruten. Vandreturen går herefter ad Langåsen til Nellesø, hvor vi holder pause og kan indtage medbragte forfriskninger.

Efter pause går vi op til Myrestenen og herefter til Frank Jægers Enhjørningen.
Alle er velkomne. Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Based on WordPress, Twenty Fifteen